Đăng nhập nhà gỗ

Đăng nhập nhà gỗ

Kích thước sản phẩm gỗ thông trắng:

  • 7/4 x 6, 7/4 x 8
  • 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12
  • 4 x 6, 4 x 8, 4 x 10, 4 x 12
  • 6×6, 6×8, 6×10, 6×12
  • 8 x 8, 8 x 10, 8 x 12

– Chuyên gỗ sấy khô 6×8.
– Số lượng gỗ tồn kho hiện tại: 7 triệu+ feet ván.
– Sản phẩm có sẵn dạng xanh, sấy khô, sấy khô.
– Tất cả các đơn hàng gỗ được bán theo chiều dài ngẫu nhiên.

Không bán lẻ